SÚŤAŽNÝ PORIADOK
Leading Golf Tour 2021


Kategórie a systém hry

Kategórie a systém hry

Rozdelenie hráčov a priebeh súťaže

Technické ustanovenia

Podmienky účasti

Technické ustanovenia

Vyhodnotenie a ceny

Poradie v turnaji

Protest

Poradie v tour

Protest

Ceny

Organizácia

Priebežné poradie Leading Golf Tour

Organizačné zabezpečenie túry

Kategórie a systém hry

HRACIE KATEGÓRIE
1. Hrá sa systémom Stableford na úpravu HCP s vyrovnaním.
2. Hrá sa podľa súčasných Pravidiel golfu, Súťažného poriadku SKGA a pravidiel konkrétnych ihrísk na úpravu hendikepu.
3. Hracie kategórie Odpaliská
HCP 0 – 14 biele / modré
HCP 14,1 – 24 žlté / červené
HCP 24,1 – 54 žlté / červené
Seniori žlté / červené

4. Hráči s HCP 37 – 54 vstupujú do každého turnaja s úpravou HCP na 36 a v zmysle tejto úpravy im budú počítané výsledky v rámci turnajov LEADING GOLF TOUR.
Doplnkové súťaže
1. Na každom turnaji budú samostatne vyhodnotené tieto sprievodné súťaže:
HOLE IN ONE, spoločná súťaž
LONGEST DRIVE, samostatne muži, samostatne ženy
NEAREST TO PIN, spoločná súťaž
Tempo hry
1. Tempo hry stanovuje súťažný výbor pre každý turnaj samostatne. Hráčom bude oznámené pri registrácii na každom turnaji.
2. V prípade nedodržiavania tempa hry si súťažný výbor vyhradzuje pristúpiť k prideleniu trestov, a to v zmysle:
prvý priestupok / napomenutie
druhý priestupok / strata jamky
tretí priestupok / diskvalifikácia
3. Hrací čas turnaja môže byť na základe rozhodnutia súťažného výboru vplyvom aktuálnych poveternostných podmienok zmenený pred začiatkom turnaja, prípadne počas turnaja.
Hra
1. Používanie autíčok je na jednotlivých turnajoch LEADING GOLF TOUR zakázané. Výnimka je povolená len na základe predloženého lekárskeho potvrdenia pred začiatkom turnaja. V prípade výnimky si autíčko hradí hráč, ktorý o výnimku požiadal.
2. Používanie meracích prístrojov počas turnaja je povolené.
3. Hráč počas turnaja nesmie využiť caddieho, ktorý je PRO hráčom.

Rozdelenie hráčov a priebeh súťaže

Štart turnaja
1. Každý turnaj sa hrá systémom Kanón štart so začiatkom o 10:00 hod.
2. Pri niektorých turnajoch bude koordinovaný rozvoz na jamky s plánovaným odchodom 09:30 hod.
3. Turnaja sa môže zúčastniť výhradne iba hráč s platnou HCP kartou a registráciou cez registračný formulár LEADING GOLF TOUR na stránke www.equalgroup.sk.
Rozdelenie hráčov do flajtov
1. Rozdelenie hráčov do flajtov skompletizuje súťažný výbor najneskôr deň pred konaním turnaja.
2. Partneri LEADING GOLF TOUR majú právo zadať požiadavku zloženia flajtov, zloženie flajtov však musí obsahovať podmienku obsadenia maximálne jedným hráčov s HCP 37 – 54.
Štartová listina
1. Štartovná listina bude zverejnená v deň konania akcie pred začiatkom registrácie, najneskôr o 08:00.

Podmienky účasti a technické ustanovenia

1. Turnajov LEADING GOLF TOUR sa môžu zúčastniť výhradne hráči v zmysle nominácií partnerov projektu, ktorý sú registrovaní v národnom golfovom zväze a sú držiteľom HCP karty.

2. Registrácia prebieha výhradne cez www.equalgroup.sk.

3. Hráči musia byť zaregistrovaní najneskôr 30 min. pred začiatkom turnaja, súťažný výbor musia informovať o prípadnom omeškaní alebo odstúpení z turnaja.

4. Hráči musia byť prítomní na určenej jamke pred štartom turnaja, najneskôr 5 min. pred začiatkom turnaja, t. j. 10:00. Hráči sú zodpovední za oboznámenie sa, z ktorej jamky štartujú a v prípade pochybenia si súťažný výbor vyhradzuje právo potrestania hráča, ktorý sa nedostaví pred štartom na svoju jamku udelením 2 trestných rán. V prípade oneskorenia 10 a viac min. si súťažný výbor vyhradzuje právo diskvalifikácie hráča.

5. V deň konania turnaja je hráčom povolené trénovať výhradne na tréningových plochách golfových rezortov.

6. Súťažný výbor si v prípade nevyhnutnosti vyhradzuje právo na prípadné doplnenie alebo zmenu technických ustanovení za účelom zabezpečenia regulárnosti súťaže počas turnaja resp. celej túry.

Poradie v turnaji

1. Víťazom turnaja LEADING GOLF TOUR sa stáva hráč / hráčka s najvyšším počtom netto stablefordových bodov. V prípade rovnosti výsledku o poradí v turnaji rozhoduje:
- lepší netto výsledok na posledných 18, 9, 6, 3, 1 jamkách (použije sa celý, resp. 1/2, 1/3, 1/6, 1/18 hendikepu),
- ak ani tak nerozhodne žiadne kritérium a ide o prvé miesto, nasleduje rozohrávka do prvého rozhodnutia s hendikepmi, pričom o poradí na ďalších miestach rozhodne los.

2. Pravidlo pre zapisovanie výsledkov:
- hráč by si mal zapísať skóre na všetkých 18 jamkách, maximálne skóre na jamke je však 2xPAR+1 (American Strokeplay). Ak hráč zahrá 2x viac rán ako PAR, musí dvihnúť loptičku a zapíše si 7, 9 alebo 11 (PAR 3, 4 alebo 5). Organizátor môže opraviť preškrtnutie na tieto skóre.

Protest

1. Počas každého turnaja LEADING GOLF TOUR je umožnené podať protest proti priebehu hry, nedodržiavaniu pravidiel hry, tempu hry. Na základe podnetu jednotlivých hráčov musí súťažný výbor o danom proteste spísať záznam a výsledok rozhodnutia oznámiť hráčom a oznamovateľovi protestu v čo najkratšom čase.

2. V prípade, že ktorýkoľvek hráč nebude súhlasiť s výsledkami jednotlivých turnajov LEADING GOLF TOUR, môže voči ohláseným výsledkom podať protest, najneskôr 60 min. po ohlásení výsledkov turnaja. Súťažný výbor na základe protestu preskúma podnet a následne oboznámi zadávateľa protestu s výsledkom skúmania. Pokiaľ v danom časovom limite neohlási protest proti dosiahnutým výsledkom žiaden hráč, budú dané výsledky považované za právoplatné.

Poradie v tour

1. Celkovým víťazom každej kategórie LEADING GOLF TOUR sa stáva hráč/hráčka v zmysle nasledujúceho:
- hráč pri víťazstve na turnaji LEADING GOLF TOUR získava toľko bodov koľko hodnotených hráčov sa umiestnilo na turnaji horšie ako ON v danej kategórii, pričom hráči na prvých troch miestach získavajú prémiové body. Hráč, ktorý dosiahne víťazstvo na turnaji LEADING GOLF TOUR v danej kategórii, získava prémiu 5 bodov, druhý v poradí získava prémiu 3 body, tretí v poradí získava prémiu 2 body.
- do celkového poradia sa započítavajú všetky turnaje LEADING GOLF TOUR.
- celkovým víťazom HCP kategórie sa stane hráč s dosiahnutím najvyššieho počtu bodov. V prípade rovnosti bodov pri 2 a viac hráčoch rozhodne o celkovom poradí pomer lepšie dosiahnutých výsledkov oproti ostatných hráčom s rovnakým počtom dosiahnutých bodov započítaných v celkovom poradí.
- priebežný stav poradia v jednotlivých kategóriách bude zverejňované na stránke www.equalgroup.sk.

Protest

1. Priebežné výsledky celkového hodnotenia jednotlivých kategórií LEADING GOLF TOUR budú zverejňované na stránkach www.equalgroup.sk najneskôr 7 dní od skončenia posledného turnaja. Každý jeden zo zúčastnených hráčov bude mať právo na podanie protestu pri zverejnených priebežných výsledkoch. Súťažný výbor podnet náležite preskúma a príjme ku nemu stanovisko.

2. Celkové poradie výsledkov LEADING G0LF TOUR 2020 bude vyhlásené v rámci CEREMONY PARTY. Po zverejnení výsledkov bude mať každý hráč právo podať protest v limite 60 min. od času vyhlásenia výsledkov. Súťažný výbor podnet preskúma. Pokiaľ v danom limite nebude ohlásený žiaden protest, budú výsledky považované za právoplatné.

Ceny

1. Víťazi jednotlivých turnajov LEADING GOLF TOUR 2020 budú oceňovaní v jednotlivých kategóriách v zmysle nasledovného:
- HCP 0 – 14 | 1. – 3. miesto: trofej, vecné ceny, športové ceny, darčekové vouchery
- HCP 14,1 – 24 | 1. – 3. miesto: trofej, vecné ceny, športové ceny, darčekové vouchery
- HCP 24,1 - 54 | 1. – 3. miesto: trofej, vecné ceny, športové ceny, darčekové vouchery

2. Víťazi sprievodných súťaží jednotlivých turnajov LEADING GOLF TOUR 2020 budú oceňovaní v zmysle nasledovného:
- HOLE IN ONE | vecná cena do užívania víťazovi turnaja
- LONGEST DRIVE | trofej, športová cena
- NEAREST TO PIN | trofej, športová cena

3. Celkoví víťazi jednotlivých kategórií LEADING GOLF TOUR budú oceňovaní v zmysle nasledovného:
- HCP 0 – 14 | 1. miesto: trofej, vecné ceny, darčekový voucher
- HCP 14,1 – 24 | 1. miesto: trofej, vecné ceny, darčekový voucher
- HCP 24,1 – 54 | 1. miesto: trofej, vecné ceny, darčekový voucher
Golfove turnaje

Organizačné zabezpečenie túry

1. Organizátorom LEADING GOLF TOUR je spoločnosť EqualGroup, s.r.o.
2. Riaditeľ súťažného výboru: Michal Šteffík
Členovia súťažného výboru: Martina Pintérová, Michal Novotný