SÚŤAŽNÝ PORIADOK
Masters Golf Cup 2020


Kategórie a systém hry

Kategórie a systém hry

Rozdelenie hráčov a priebeh súťaže

Technické ustanovenia

Podmienky účasti

Technické ustanovenia

Vyhodnotenie a ceny

Poradie v turnaji

Protest

Ceny

Organizácia

Organizačné zabezpečenie túry

Kategórie a systém hry

HRACIE KATEGÓRIE
1. Hrá sa systémom NA RANY S VYROVNANÍM na úpravu HCP s vyrovnaním na dve súťažné kolá.
2. Hrá sa podľa súčasných Pravidiel golfu, Súťažného poriadku SKGA a pravidiel konkrétnych ihrísk na úpravu hendikepu.
Hracie kategórie Odpaliská
HCP 0 – 54 biele / červené

3. Súčasťou turnaja je aj golfové zápolenie dvoch tímov a to KNIGHTS a WARRIORS o putovnú trofej. Oba tímy budú mať kapitána / asistenta kapitána, ich mená budú zverejnené na záverečnom turnaji LEADING GOLF TOUR 2019 Oba tímy sa skladajú z rovnakého počtu hráčov a ich celkový HCP je na približnej úrovni pri oboch tímoch. Hrá sa systémom na rany započítava sa výsledok celého tímu, ktorý sa následne delí počtom hráčov. Víťazom sa stáva tím, ktorý dosiahne nižší priemerný súčet rán v rámci dvojkolového turnaja.
Tempo hry
1. Tempo hry stanovuje súťažný výbor pre každý turnaj samostatne. Hráčom bude oznámené pri registrácii na každom turnaji.
2. V prípade nedodržiavania tempa hry si súťažný výbor vyhradzuje pristúpiť k prideleniu trestov, a to v zmysle:
prvý priestupok / napomenutie,
druhý priestupok / strata jamky,
tretí priestupok / diskvalifikácia.
3. Hrací čas turnaja môže byť na základe rozhodnutia súťažného výboru vplyvom aktuálnych poveternostných podmienok zmenený pred začiatkom turnaja, prípadne počas turnaja.
Hra
1. Používanie autíčok je na jednotlivých turnajoch MASTERS GOLF CUP je povolené.
2. Používanie meracích prístrojov počas turnaja je povolené.
3. Hráč počas turnaja nesmie využiť caddieho, ktorý je PRO hráčom, iba ak sa turnaj koná v golfovom rezorte, kde je to v pravidlách miestneho klubu.

Rozdelenie hráčov a priebeh súťaže

Štart turnaja
1. Každý turnaj sa hrá systémom Postupný štart.
2. Turnaja sa môže zúčastniť výhradne iba hráč s platnou HCP kartou a registráciou cez registračný formulár MASTERS GOLF CUP.
Rozdelenie hráčov do flajtov
1. Rozdelenie hráčov do flajtov skompletizuje súťažný výbor najneskôr deň pred konaním turnaja.
2. Partneri MASTERS GOLF CUP majú právo zadať požiadavku zloženia flajtov, zloženie flajtov však musí obsahovať podmienku obsadenia maximálne jedným hráčov s HCP 37 – 54.
Štartová listina
1. Štartovná listina bude zverejnená 24. hodín pred dňom konania akcie.

Podmienky účasti a technické ustanovenia

1. Turnajov MASTERS GOLF CUP sa môžu zúčastniť výhradne hráči v zmysle nominácií partnerov projektu, ktorý sú registrovaní v národnom golfovom zväze a sú držiteľom HCP karty.

2. Registrácia prebieha výhradne cez produkcia@equalgroup.sk.

3. Hráči musia byť prítomní na určenej jamke pred štartom turnaja, najneskôr 5 min. pred začiatkom turnaja, t. j. podľa aktuálneho času prezentovaného ako začiatok turnaja. Hráči sú zodpovední za oboznámenie sa, z ktorej jamky štartujú a v prípade pochybenia si súťažný výbor vyhradzuje právo potrestania hráča, ktorý sa nedostaví pred štartom na svoju jamku udelením 2 trestných rán. V prípade oneskorenia 10 a viac min. si súťažný výbor vyhradzuje právo diskvalifikácie hráča.

4. V deň konania turnaja je hráčom povolené trénovať výhradne na tréningových plochách golfových rezortov.

5. Súťažný výbor si v prípade nevyhnutnosti vyhradzuje právo na prípadné doplnenie alebo zmenu technických ustanovení za účelom zabezpečenia regulárnosti súťaže počas turnaja resp. celej túry.

Poradie v turnaji

1. Víťazom dvojkolového turnaja MASTERS GOLF CUP sa stáva hráč / hráčka s najvyšším súčtom netto stablefordových bodov z prvého a druhého kola. V prípade rovnosti výsledku o poradí v turnaji rozhoduje:
- lepší netto výsledok na posledných 18,9,6,3,1 jamkách (použije sa celý, resp. 1/2, 1/3, 1/6, 1/18 hendikepu),
- ak ani tak nerozhodne žiadne kritérium a ide o prvé miesto, nasleduje rozohrávka do prvého rozhodnutia s hendikepmi, pričom o poradí na ďalších miestach rozhodne los.
2. Pravidlo pre zapisovanie výsledkov:
- hráč by si mal zapísať skóre na všetkých 18 jamkách, maximálne skóre na jamke je však 2xPAR+1 (American Strokeplay). Ak hráč zahrá 2x viac rán ako PAR, musí dvihnúť loptičku a zapíše si 7, 9 alebo 11 (PAR 3, 4 alebo 5). Organizátor môže opraviť preškrtnutie na tieto skóre.

Protest

1. Počas každého turnaja MASTERS GOLF CUP je umožnené podať protest proti priebehu hry, nedodržiavaniu pravidiel hry, tempu hry. Na základe podnetu jednotlivých hráčov musí súťažný výbor o danom proteste spísať záznam a výsledok rozhodnutia oznámiť hráčom a oznamovateľovi protestu v čo najkratšom čase.

2. V prípade, že ktorýkoľvek hráč nebude súhlasiť s výsledkami jednotlivých turnajov MASTERS GOLF CUP, môže voči ohláseným výsledkom podať protest, najneskôr 60 min. po ohlásení výsledkov turnaja. Súťažný výbor na základe protestu preskúma podnet a následne oboznámi zadávateľa protestu s výsledkom skúmania. Pokiaľ v danom časovom limite neohlási protest proti dosiahnutým výsledkom žiaden hráč, budú dané výsledky považované za právoplatné.

Ceny

1. Víťazi kategórie MASTERS GOLF CUP budú oceňovaní v zmysle nasledovného:
- HCP 0 – 54 | 1. - 3 miesto: trofej - Putovný pohár KNIGHTS / WARRIORS

Organizačné zabezpečenie túry

1. Organizátorom MASTERS GOLF CUP je spoločnosť EqualGroup, s.r.o.
2. Riaditeľ súťažného výboru: Jiří Kaminský, ROPICE GOLF RESORT
Členovia súťažného výboru: Martina Pintérová, Michal Novotný